Natuurbrug De Mortelen

ProRail is bezig met de uitvoering van maatregelen in het kader van het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) van Het Rijk. Een van deze maatregelen is de aanleg van “Natuurbrug De Mortelen” bij Best (Noord-Brabant). In het plangebied zijn de gewone dwergvleermuis, kamsalamander, poelkikker, levendbarende hagedis en hazelworm aanwezig. Deze dieren zijn beschermde onder de Flora- en faunawet. Ook bij ingrepen die juist bedoeld zijn voor de natuur is het van belang  om zo min mogelijk schade aan te brengen. Dat kan door middel van het treffen van zogenaamde mitigerende maatregelen. Om negatieve effecten op de beschermde soorten te voorkomen heeft RANOX natuuraannemer in samenwerking met Regelink Ecologie & Landschap deze maatregelen uitgevoerd voor ProRail.

Onder begeleiding van een vleermuisdeskundige zijn vleermuiskasten geplaatst op geschikte plaatsen aan bomen in directe omgeving van het plangebied. Zo blijven er voldoende verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig in het gebied. Daarnaast zijn aan weerszijden van het spoor de toekomstige werkterreinen voor de natuurbrug afgeschermd met een amfibieën- en reptielenscherm. Hierdoor konden de aanwezige amfibieën en reptielen weggevangen worden door ecologen van adviesbureau Regelink Ecologie & Landschap. De gevangen dieren zijn net buiten het plangebied weer direct weer uitgezet in geschikt leefgebied. Doordat de voortplantingspoel van kamsalamanders en poelkikkers net buiten het plangebied ligt, konden ook deze dieren gevangen en verplaatst worden zonder dat deze een essentieel onderdeel van hun leefgebied verloren. De verplaatsing is tijdelijk en heeft als doelstelling het doden en verwonden van dieren tijdens de bouw van de brug te voorkomen.

Door het geplaatste amfibieën- en reptielenscherm kunnen amfibieën en reptielen niet meer op het werkterrein komen totdat de werkzaamheden zijn afgerond en het gebied weer ingericht is als leefgebied voor deze bijzondere soorten. Die gaan naar verwachting een mooie toekomst tegemoet in het gebied. Er komen onder andere amfibieënpoelen aan weerszijden van de brug, en er ontstaat nieuw leefgebied en een betere mogelijkheid voor dieren om het spoor veilig over te steken.

Als de vegetatie te lang wordt en over het amfibieën- en reptielenscherm gaat hangen kunnen dieren hier alsnog overheen kruipen. Daarom onderhoud RANOX natuuraannemer het scherm voor ProRail door regelmatig te controleren en wanneer nodig een brede strook aan weerszijen van het scherm kort te maaien.

ranox_mortelen