Leefgebieden Baarle-Nassau komen tot ontwikkeling

Om het leefgebied van de steenuil en vinpootsalamander rond Baarle-Nassau te verbeteren hebben we vorig jaar een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Een jaar later zijn de eerste resultaten van ons werk al goed zichtbaar.

De provincie Noord-Brabant legt rondom Baarle Nassau een nieuwe rondweg aan. Deze rondweg komt deels te liggen in foerageergebied van de steenuil en leefgebied van de vinpootsalamander. De provincie Noord-Brabant vroeg ons daarom om voor de steenuil aantrekkelijk foerageergebied te realiseren en voor de vinpootsalamander te werken aan  nieuw habitat en een tweetal voortplantingspoelen.

Hoogstamboomgaarden en knotwilgen

Het habitat van de steenuil beslaat in Nederland vooral boerenland. In (bloemrijke) weilanden vindt hij zijn prooi en schuren, knotwilgen en fruitbomen worden als nestplaats gebruikt. Om het habitat van de steenuil te verbeteren hebben we daarom op boerenland binnen bestaande leefgebieden twee hoogstamboomgaarden en knotwilgen aangeplant.
Hoogstamboomgaarden trekken op hun beurt weer prooien aan voor de steenuil en bieden daarnaast ook zitplaatsen en nestmogelijkheden. Om het gebied extra aantrekkelijk te maken voor de steenuil hebben we ook een aantal nestkasten opgehangen.

Voortplantingspoelen voor de vinpootsalamander

De vinpootsalamander is een beschermde salamandersoort (Rode lijst status ‘kwetsbaar’) die vooral op zandgronden in bosgebieden voorkomt. Hele strikte wensen over het type bos heeft de vinpootsalamander niet, maar er moet wel water in de buurt zijn. Voor de voortplanting is de vinpootsalamander namelijk afhankelijk van water. Het liefst water op zandgrond dat net wat zuurder is dan gemiddeld zodat hij de concurrentie met andere amfibieën aan kan.

Geen eenvoudige ‘kuil voor een ander’

Voor de vinpootsalamander hebben we twee voortplantingspoelen en bijbehorend landbiotoop aangelegd. Het aanleggen van een voortplantingspoel voor amfibieën klinkt alleen eenvoudiger dan het is. Het is niet een kwestie van een eenvoudige ‘kuil voor een ander graven’.

Een goede amfibieënpoel bevat het hele jaar water, maar valt ook eens in de paar jaar droog waardoor deze vis vrij wordt. En omdat deze amfibieënpoel aangelegd werd op zandgrond gaf dit een extra moeilijkheidsfactor. Want, op zandgrond zakt het water sneller de bodem in.

Daarom zijn we met gegevens over de grondwaterstand aan de slag gegaan om de poelen met precisie te graven. Het resultaat mag er zijn, de poelen bevatten jaarrond de juiste hoeveelheid water en vormen zo een mooi habitat voor de vinpootsalamander.

Aanleg overwinteringsplaatsen

Rond de voorplantingspoelen zal zich ook geschikt landbiotoop voor de vinpootsalamander gaan vormen. Rondom de poelen zijn stukken inheems bosplantsoen aangeplant zodat hier overwinteringsplaatsen ontstaan. Daarnaast is er een speciaal heemmengsel ingezaaid om ervoor te zorgen dat er een bloemrijk grasland ontstaat met een gebiedseigen vegetatie.

De ontwikkelingen zien er goed uit. Naar verwachting gaat deze vegetatie komend voorjaar een weelde van bloemen veroorzaken. In totaal hebben we twee voortplantingspoelen aangelegd die met een amfibieëntunnel met elkaar verbonden gaan worden. Zo kan er voldoende genetische uitwisseling plaatsvinden om een gezonde populatie van vinpootsalamanders in Baarle-Nassau in stand te houden!