Habitatverbetering hazelmuis in Limburg

De hazelmuis is in Nederland een bijzondere en zelfs beschermde soort. Alleen in de struwelen van Zuid-Limburg voelt hij zich thuis. Maar dat habitat blijft helaas niet vanzelf in stand. Staatsbosbeheer wil de hazelmuis graag in Limburg houden, RANOX weet wat het dier nodig heeft. We gaan daarom, voor het tweede jaar op rij, in oostelijk Zuid-Limburg aan de slag.

De hazelmuis leeft bijna zijn hele leven boven de grond. Het is een bewoner van struiken en bomen. De habitat van de hazelmuis is struweel van voornamelijk meidoorn, braam en hulst. In deze struwelen maakt hij zijn slaap- en voorplantingsnesten en zoekt hij naar voedsel. Hazelmuizen vind je vooral in de struwelen in zoom-mantelvegetatie, de geleidelijke overgang van bos naar open gebied.

Successie gaat ten koste van habitat

Maar dit struweel blijft niet vanzelf struweel. Door successie, in combinatie met een beperkte vraat door wild, worden de struwelen van de hazelmuis na verloop van tijd bos. Om dit proces tegen te gaan heeft RANOX natuuraannemer in opdracht van Staatsbosbeheer vorige winter gerichte maatregelen genomen op drie plekken rond Camerig; het Vijlenerbos, de Epenerbaan en het gebied rondom Café-Restaurant Buitenlust. (En dat is niet alleen fijn voor de hazelmuis, maar ook voor het restaurant: Buitenlust gebruikt op zijn menukaart een afbeelding van een hazelmuis.)

Hazelmuis weet nieuw struweel te vinden

Vorig jaar hebben we in de verschillende struwelen selectief bomen verwijderd om het struweel te behouden of te laten ontstaan. Die bomen waren voornamelijk onderdeel van een beginnende opstand en enkele meters hoog.

Op de plekken waar werkzaamheden uitgevoerd zijn is inmiddels struweel ontstaan. En in dit struweel zijn ook veel hazelmuizen aanwezig zo blijkt uit gegevens van het Meetnet Hazelmuizen! Exacte cijfers over populatiegroei in heel Limburg als gevolg van de werkzaamheden zijn nog niet te geven. Hiervoor zullen eerst gegevens vergeleken moeten worden. Wel verwachten we dat de populatie hazelmuizen zal groeien als gevolg van de werkzaamheden.

RANOX kijkt door de ogen van de soort naar het habitat en bepaalt zo welke ingrepen gedaan moeten worden. Het is echt maatwerk.’ (Ruud Foppen, vrijwilliger Meetnet Hazelmuizen, Zoogdiervereniging, en bijzonder hoogleraar geïntegreerde natuurbeschermingsbiologie Radboud Universiteit.)

Wederzijds vertrouwen essentieel

Toen we aan de opdracht begonnen was het lastig om te zeggen dat met ingreep A, resultaat B bereikt zou worden. Daarom was het fijn dat er wederzijds vertrouwen in kennis en kunde tussen opdrachtgever en opdrachtnemer was. Het wederzijdse vertrouwen heeft geresulteerd in een tweede opdracht: ook deze winter gaan we weer aan de slag voor Staatsbosbeheer om het hazelmuishabitat te verbeteren.

RANOX kijkt vanuit een ecologisch perspectief naar de opdracht om vervolgens tijdens de uitvoering vakkundig te werk te gaan. Het is fijn als de aannemer begrijpt dat het om een bijzondere soort gaat!’ (Patrick Kloet, Staatsbosbeheer.)

Hebt u ook behoefte aan een ecologische blik en vakkundige uitvoering bij uw klus? Neem dan contact met ons op, wij denken graag mee en helpen u verder!