Mitigerende maatregelen

header-mitigerende-maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn natuurmaatregelen die negatieve effecten van een ingreep op planten- en dierensoorten beperken. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een weg, de sloop van een gebouw of andere (ruimtelijke) ingrepen. Bij deze ingrepen moet de mogelijke schade aan flora en fauna worden beperkt door het treffen van maatregelen. Deze maatregelen zijn vaak opgenomen in een mitigatieplan, activiteitenplan, ecologisch werkprotocol of ontheffing Wet Natuurbescherming.

– Download ook onze Factsheet ‘Preventief mitigeren‘! – 

RANOX natuuraannemer is gespecialiseerd in het uitvoeren van mitigerende maatregelen. We hebben ervaring in zowel kleine als grote projecten. Doordat de projectleiding in handen is van ecologen bieden wij de zekerheid dat de maatregelen goed uitgevoerd worden voor een optimaal resultaat. Voorbeelden van mitigerende maatregelen die wij voor u uit kunnen voeren zijn:

Aanleg amfibieënpoel

RANOX natuuraannemer heeft in onder andere Hilversum, Zevenaar en Baarle-Nassau de aanleg van een Amfibieënpoel als mitigerende maatregel verzorgt. Deze Amfibieënpoelen zijn gerealiseerd als mitigerende maatregel voor de aanleg van wegen en spoorlijnen. Door goed te kijken naar het landschap, de omgeving en de (a)-biotische omstandigheden ter plekke kunnen we de poelen plaatsen met optimaal resultaat voor de aanwezige doelsoorten.

Fauna- en Amfibieënschermen plaatsen

Bij werkzaamheden kan het noodzakelijk zijn om een faunascherm of amfibieënschermen ter voorkoming van nadelige effecten op beschermde soorten. RANOX kan adviseren in waar de schermen het effectiefst zijn en de plaatsing voor u verzorgen.  

Mitigeren voor Marters

Marters zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Daarom is bij activiteiten die de marter kan schaden mitigatie verplicht. Tegelijkertijd kunnen met name steenmarters ook voor overlast zorgen. RANOX biedt verschillende diensten om succesvol te mitigeren bij marters. Zo bouwen en plaatsen wij Marterkasten, maar kunnen wij ook assisteren in het ongeschikt maken van gebouwen voor marters.

Diervriendelijk slopen en dempen van wateren

Wanneer in een plangebied werkzaamheden uitgevoerd worden kan het noodzakelijk zijn om de aanwezige beschermde fauna te vangen en over te plaatsen. Tegelijkertijd moet het habitat van de aanwezig soorten ‘onbewoonbaar’ gemaakt worden. RANOX kan u helpen bij het diervriendelijk slopen en dempen van wateren. Wij helpen u schade aan beschermde soorten voorkomen en u uw doelen te realiseren.

Naast de bovengenoemde mitigerende maatregelen kan RANOX u ook helpen met de aanleg van verblijfplaatsen voor bijvoorbeeld vleermuizen of broedvogels zoals gierzwaluwen en huismussen.

Maatwerk nodig?

Bent u op zoek naar mitigerende maatregelen die hierboven niet genoemd staan? Neem dan contact op met een van onze projectleiders. Middels maatwerk helpen we u graag verder!

Meer weten over de mogelijkheden van bij mitigerende maatregelen?
Download ook onze Factsheet ‘Preventief mitigeren‘!